Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem b2b.betteryou.pl prowadzony jest przez:

OPTIMAX Tomasz Stolpa, ul. Sucha 4B, 41-205 Sosnowiec, NIP 6443043218, REGON 243114770

Rachunek bankowy Sprzedawcy w PLN: PL79 1050 1360 1000 0091 3067 3354

REGULAMIN SPRZEDAŻY (obowiązuje od dnia 01 maja 2019 r.) Firma OPTIMAX jest polskim autoryzowanym dystrybutorem szwedzkich produktów marki BETTER YOU. Działa na podstawie międzynarodowych umów dwustronnych prowadząc sprzedaż w Polsce. Ilekroć używane będą w dalszej części niniejszego Regulaminu następujące pojęcia przypisywać należy im znaczenie odpowiednio poniżej wskazane:

Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Kredyt Kupiecki – 7-dniowa odroczona forma płatności za nabyty towar i usługi, przyznawana na wniosek Kupującemu.
Kupujący – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie sprzedaży internetowej, nabywający u Sprzedawcy towary z Oferty Handlowej, posiadający aktywne konto w serwisie internetowym Sprzedawcy znajdującym się pod adresem b2b.betteryou.pl.
Oferta Handlowa – ogół towarów oferowanych przez Sprzedawcę do sprzedaży na rzecz Kupujących, możliwych do nabycia za pośrednictwem serwisu internetowego Sprzedawcy znajdującego się pod adresem b2b.betteryou.pl.  
Regulamin – niniejszy Regulamin.
Sprzedawca – Tomasz Stolpa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OPTIMAX, ul. Sucha 4B, 41-205 Sosnowiec, NIP 6443043218, REGON 243114770.

1. STRONY TRANSAKCJI, REJESTRACJA, OFERTA

1.1. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie na stronie b2b.betteryou.pl jest firma OPTIMAX Tomasz Stolpa, ul. Sucha 4B, 41-205 Sosnowiec, NIP 6443043218, REGON 243114770, zwany dalej Sprzedawcą.
1.2. Stroną dokonującą zakupów na stronie b2b.betteryou.pl, zwaną dalej Kupującym, jest podmiot gospodarczy w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. z późn. zmianami.
1.3. Warunkiem przeprowadzenia transakcji kupna jest posiadanie konta firmowego na stronie b2b.betteryou.pl oraz akceptacja niniejszego REGULAMINU SPRZEDAŻY.
1.4.Konta nowo zarejestrowanych Kupujących są weryfikowane w CEIDG lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.
1.5. W trakcie rejestracji nowego konta Kupujący zobowiązany jest do przesłania na adres kontakt@betteryou.pl elektronicznej kopii jednego z niżej wymienionych dokumentów (w zależności od rodzaju i formy prowadzenia działalności gospodarczej):
1.5.1. wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formacie PDF,
1.5.2. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego w formacie PDF.
1.6. Przedmiotem transakcji są towary prezentowane przez Sprzedawcę na stronie b2b.betteryou.pl w chwili składania zamówienia.
1.7. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej b2b.betteryou.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami netto.
1.8. OPTIMAX na stronie b2b.betteryou.pl nie prowadzi sprzedaży detalicznej.
1.9. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin zawiera ze Sprzedawcą umowę na sprzedaż towarów z Oferty Handlowej.
1.10. Na podstawie art. 589 k.c. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Sprzedawca określa i wymaga od Kupującego minimum logistycznego w wysokości 1000 zł netto.
2.2. Zamówienia od Kupującego przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę b2b.betteryou.pl.
2.3. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok.
2.4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17:00 a także w soboty, w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy zostaną skompletowane i wysłane w najbliższy dzień roboczy następujący po tych dniach.
2.5. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.
2.6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawcy Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o statusie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie i terminie jego realizacji.
2.7. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których liczba jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.
2.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia.
2.10. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zamówienia a Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany.
2.11. Na czas realizacji zamówienia wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez wybranego kuriera.
2.12. Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę a nieopłacone przez Kupującego przez 3 kolejne dni kalendarzowe liczone od dnia otrzymania zamówienia zostają usunięte z systemu a towar przestaje być zarezerwowany dla Kupującego.
2.13. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania nałożonych przez producentów ograniczeń, co do sprzedaży towarów na platformach firm trzecich, w tym:
2.13.1. Allegro,
2.13.2. Ebay,
2.13.3. Amazon, w celu zachowania prestiżowego wizerunku produktów.

3. WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

3.1. Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem dostępnych przewoźników.
3.2. Rodzaj dostawy Kupujący wybiera spośród dostępnych na stronie serwisu internetowego Sprzedawcy w chwili składania zamówienia.
3.3. Zamówiony towar wysyłany jest do siedziby Kupującego.
3.4. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacji.
3.5. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru na Kupującego przechodzą wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
3.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, dotarła pod błędny adres, a także za odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą przesyłki powracającej ponosi Kupujący.

4. PRAWA AUTORSKIE I INNE

4.1. Sprzedawca oświadcza, że jako dystrybutor posiada prawa do zdjęć produktów i opisów produktów z oferty zamieszczonej na stronie b2b.betteryou.pl, może nimi dysponować i udostępniać Kupującym.
4.2. Sprzedawca zezwala Kupującemu na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć, opisów produktów, wykonanych i udostępnionych innych grafik marketingowych oraz tekstów zamieszczonych na stronie b2b.betteryou.pl.
4.3. Zgoda opisana w pkt. 4.2. obowiązuje wyłącznie w okresie zaopatrywania się w towar u Sprzedawcy.
4.4.Za ustanie zaopatrywania się w towar u Sprzedawcy uznaje się okres 60 dni kalendarzowych bez składania zamówienia. Po tym okresie zgoda na dalsze korzystanie z udzielnych praw ustaje automatycznie bez wezwania, chyba że Kupujący uzyska dalszą zgodę Sprzedawcy. Zgoda taka musi być udzielona pisemnie.
4.5. Wraz z ustaniem zgody opisanej w pkt. 4.2. Kupujący zobowiązuje się do zaprzestania wykorzystywania wszystkich otrzymanych od Sprzedawcy danych, w tym zdjęć i grafik marketingowych, opisów produktów materiałów będących przedmiotem udzielonej zgody.
4.6. Dalsze korzystanie z udostępnionych materiałów mimo upływu zezwolenia na ich wykorzystanie jest bezprawne.

5. ZWROT TOWARU

5.1. Sprzedawca dopuszcza możliwość zwrotu towaru przez Kupującego:
5.1.1. W przypadku zwrotu nieodebranej paczki towar zostanie dostarczony Kupującemu na jego koszt lub Kupujący może skorzystać z odpłatnego zwrotu towaru.
5.1.2. Sprzedawca zobowiązuje się do odpłatnego przyjęcia zwracanego towaru oraz wystawienia faktury korygującej w przypadku powrotu paczki z powodu:
5.1.2.1. braku możliwości jej doręczenia,
5.1.2.2. błędów związanych z nadaniem paczki nie powstałych z winy Sprzedawcy.
5.2. Sprzedawca wyłącza możliwość zwrotu towarów sprowadzanych lub wykonywanych na specjalne zamówienie Kupującego.
5.3. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia, folie zabezpieczające nie mogą być naruszone, opakowanie produktu nie może być uszkodzone.
5.4. Sprzedawca może przyjąć zwracany towar w terminie do 30 dni od daty zakupu.
5.5. Kupujący obowiązany jest do przesłania Sprzedawcy pisma przewodniego z wykazem zwracanego towaru oraz wskazaniem numeru faktury, której zwrot dotyczy.
5.6. Zwrot kosztów towaru nie obejmuje kosztów transportu i opłat za usługi dodatkowe.

6. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Na bazie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1) zwanego dalej „RODO” Kupujący powierza Sprzedawcy dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
6.2. Kupujący oświadcza, że jest Administratorem Danych, które powierza.
6.3. Powierzone dane przetwarzane są na zasadach i w formie opisanej w Polityce prywatności.
6.4. Kupujący powierza Sprzedawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykonania niniejszej umowy, tj. do przetwarzania zamówień hurtowych.
6.5. Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie powierzonych danych osobowych firmie kurierskiej firmy OPTIMAX wyłącznie w celu zapewnienia wykonania obsługi logistycznej i w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji.
6.6. Polityka bezpieczeństwa znajduje się pod adresem internetowym: b2b.betteryou.pl/privacy-policy .

ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA

6.7. Sprzedawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej Umowy następujące kategorie danych osobowych:
6.7.1. imię i nazwisko,
6.7.2. adres dostawy,
6.7.3. adres email,
6.7.4. numer telefonu.
6.8. Powierzone przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszą umową, tj. do realizacji zamówień hurtowych oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.9. Sprzedawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w paragrafie 31. do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
6.10. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024):
6.10.1. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,
6.10.2. znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony, jako wysoki,
6.10.3. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Sprzedawca.
6.11. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, ustawą o ochronie danych osobowych oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
6.12. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Kupującego:
6.12.1. o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,
6.12.2. o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,
6.12.3. o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanieże zostanie do tego upoważniony przez Kupującego.

7. CENNIK

Kompletacja zamówienia, koszt materiałów użytych do pakowania, wypełniaczy, taśma zabezpieczająca: 0 zł.

8. PŁATNOŚĆ, KREDYT KUPIECKI, KSIĘGOWANIE, FAKTUROWANIE

8.1. Kupujący dokonuje zapłaty przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy.
8.2. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym dowodem zapłaty jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku Sprzedawcy a potwierdzenia dyspozycji przelewu przesyłane do Sprzedawcy nie stanowią dowodu wykonania przelewu.
8.3. Sprzedawca na wniosek Kupującego może udzielić zgodę na regulowanie płatności z odroczonym terminem wynoszącym 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych (Kredyt Kupiecki).

KREDYT KUPIECKI

8.4. Sprzedawca może udzielić Kupującemu Kredyt Kupiecki. Zgodę na Kredyt Kupiecki Kupujący otrzyma od Sprzedawcy po wcześniejszym ustaleniu warunków i jego wysokości pocztą elektroniczną. Strony ustalają, że akceptacja warunków i wysokość Kredytu Kupieckiego w sposób opisany powyżej są wiążące.
8.5. Wartość Kredytu Kupieckiego dla jednoosobowej działalności gospodarczej określna jest indywidualnie.
8.6. Wartość Kredytu Kupieckiego dla spółek określona jest do wartości kapitału zakładowego określonego w KRS.
8.7. Warunkiem utrzymania możliwości regulowania należności z odroczonym terminem płatności jest terminowe opłacanie faktur. Przywilej ten zostaje automatycznie cofnięty w przypadku odnotowania dwukrotnego opóźnienia w płatnościach w czasie jednego kwartału lub po wysłaniu drugiego wezwania do zapłaty.

KSIĘGOWANIE NALEŻNOŚCI

8.8. Księgowanie wpłat na koncie Sprzedawcy odbywa się automatycznie dwa razy w ciągu dnia roboczego.
8.9. Przy wykonywaniu płatności Kupujący zobowiązuje się do wpisywania w tytule przelewu:
8.9.1. numeru faktury / numerów faktur – dla płatności odroczonych,
8.9.2. numerów zamówień – dla transakcji w formie przedpłaty.
8.10. Za datę rozliczenia wpłaty należności za fakturę z odroczonym termin płatności uważa się datę zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy.

FAKTUROWANIE

8.11. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 - Ustawa o podatku od towarów i usług).
8.12. Sprzedawca wystawia faktury korygujące zgodni z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT i przesyła je Kupującemu w formie elektronicznej.
8.13. Kupujący wystawia noty korygujące zgodnie z art. 106k ust. 3 ustawy o VAT i dostarcza je do Sprzedawcy w formie elektronicznej.
8.14. Za faktury nieopłacone w terminie (przeterminowane) naliczane są odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych, o których mowa w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U z 2016 r. poz 684) i obwieszczeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 4 lipca 2018 r.. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (M.P z 2018 r. poz. 671). w art.4 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w wysokości 9,5% w stosunku rocznym. Odsetki te liczone są od wartości przeterminowanego zobowiązania (art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U.2017.0.459).

WEZWANIA DO ZAPŁATY I WINDYKACJA

8.15. Sprzedawca wysyła Kupującemu wezwania do zapłaty w formie elektronicznej a Kupujący obowiązuje się do ich odbioru i bezzwłocznego uregulowania należności i odsetek karnych na konto wskazane na wezwaniu.
8.16. Kupujący wyraża zgodę na poniesienie wszystkich kosztów windykacji przedawnionego zadłużenia poniesionych przez Sprzedawcę a w szczególności kosztów z tytułu wynagrodzenia firmy windykacyjnej oraz ewentualnych kosztów sądowych.
8.17. Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403), przysługuje Sprzedawcy bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione.
8.18. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy.
8.19. Sprzedawca może korzystać z usług udostępniania informacji gospodarczych lub danych gospodarczych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U.2014.1015) o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Ustawa o BIG) z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa, KRS 0000201192, NIP 526-274-43-07, REGON 015625240 oraz z Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa, KRS 0000110015, NIP 951-17-78-633, REGON 012845863.

9. PROCEDURY REKLAMACYJNE

Procedura reklamacyjna opisana poniżej dotyczy wyłącznie relacji Kupującego i Sprzedawcy.
9.1. Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji bezpośrednio od Klienta Końcowego Kupującego.
9.2. Reklamację od Klienta Końcowego przyjmuje Kupujący na warunkach określonych w swoim Regulaminie i zgodnie z przepisami prawa.
9.3. Kupujący podejmuje decyzję reklamacyjną po dokonaniu weryfikacji i właściwości reklamacji.
9.4. Wątpliwości co do zasadności reklamacji lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu towaru Kupujący zgłasza Sprzedawcy, który pomaga postawić wstępną decyzję reklamacyjną.
9.5. Gdy ustalenie przyczyn wadliwego działania nie będzie możliwe lub czynności serwisowe będą wymagały bezpośredniego działania, Sprzedawca przekaże Kupującemu informacje dotyczące dalszego postępowania.
9.6. Kupujący zgłoszenie reklamacji wysyła za pomocą formularza reklamacyjnego podając:
9.6.1. numer zamówienia lub numer faktury, której dotyczy reklamacja,
9.6.2. wskazanie reklamowanego produktu,
9.6.3. dokładny opis reklamacji.
9.7. W odpowiedzi Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji od Sprzedawcy oraz informację o toku postępowania.
9.8. Uznanie reklamacji oznacza, że Kupujący otrzyma towar wolny od wad i zostanie on dostarczony do siedziby Kupującego.
9.9. Nieuznanie reklamacji powoduje odesłanie towaru do Kupującego na jego koszt.
9.10. Zwroty i inne przesyłki dostarczone Sprzedawcy przez Klientów Końcowych Kupującego nie będą rozpatrywane, ani przyjmowane chyba, że Strony ustalą inaczej.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W wyniku złożenia zamówienia i zaakceptowania warunków regulaminu Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
10.2. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Kupującego nieuprawnionym podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.
10.3. Właściwym sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w związku z działalnością Sprzedawcy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
10.4. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.5. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.